Stará stránka Uspořádání aquaponického systému

Mezi základní části aquaponického systému patří: rybí nádrž, mechanický filtr, biologický filtr, hydroponická pěstební část a sběrná nádrž. Tyto komponenty dohromady tvoří uzavřenou smyčku, kterou kontinuálně protéká voda, obohacována o živiny v rybí části systému a kontinuálně pročišťována v části pěstební. Celý systém je pak poháněn čerpadly, které zajišťují optimální průtok vody.

Ve fázi projektování nové aquaponické farmy či rekonstrukce již stávající je kladen velký důraz na umístění základních komponent, především ve vertikálním směru. Vertikální uspořádání jednotlivých částí aquaponického systému hraje důležitou roli právě v rámci snahy minimalizovat energetickou náročnost celého procesu. Pokud tedy v cestě nestojí např. prostorové omezení či nevhodná infrastruktura rekonstruovaného objektu, je žádoucí maximálně využít gravitaci a uspořádání jednotlivých komponent volit dle následujících schémat. Projekt na zelené louce má v tomto směru velkou výhodu.

Minimalizace počtu a výkonu čerpadel nevede pouze k úsporám energie, ale snižuje také investiční náklady a náklady na údržbu, nemluvě o problémech při výpadku čerpadla, spojených s celkovou stabilitou aquaponického systému. Klíčovou roli v celém systému hrají sběrné nádrže, které slouží především k udržení konstantní výšky hladiny v rybí nádrži. Ryby tak nejsou vystavovány stresovému prostředí. Sběrné nádrže jsou taktéž užitečné v případě kontaminace vody, kdy umožňují oddělit pěstební část cyklu od části rybí, a tím zamezit otrávení ryb v nádrži.

Následující uspořádání aquaponického systému využívají pouze jedno čerpadlo ke svému provozu. Plně tak využívají gravitaci, jakožto hybnou sílu, umožňující kontinuální tok vody v systému a dají se tudíž považovat za optimální.

Nejčastěji je sběrná nádrž umístěna za pěstební část systému, jako je tomu na Obrázku 1 nebo před pěstební část systému, jako je tomu na Obrázku 2.

Uspořádání na Obrázku 3 představuje nejjednodušší variantu aquaponického systému, kde je sběrná nádrž úplně vynechána.

Tato konfigurace se nejčastěji používá u velmi malých aquaponických systémů na bázi hydroponické pěstební metody označované jako flood and drain.

Některé hobby aquaponické systémy dokonce fungují i bez odděleného biologického a mechanického filtru. Jako biologický, případně i mechanický filtr pak slouží médium, kterým je vyplněna pěstební část systému.

Poslední uspořádání na Obrázku 4 s dvěma sběrnými nádržemi je naopak využíváno ve velkých aquaponických farmách.

Dvě sběrné nádrže jsou instalovány například z důvodu prostorového omezení, kdy rybí a hydroponická pěstební část jsou umístěny v oddělených prostorech, často i v jiném patře.

Dalším z důvodů využití této konfigurace může být lepší kontrola kvality vody, prevence vytopení farmy či snazší integrace dalších technologií.