Stará – pH a elektrické vodivosti v různých částech systému

Provoz každého aquaponického systému se neobejde bez řádné péče o vodu. Voda je klíčovým médiem celého procesu a její kvalita dramaticky ovlivňuje produkci ryb i rostlin, a tedy profitabilitu celého systému. Při řízené úpravě vody pro dosažení optimálního složení je nutné balancovat mezi složením vhodným pro ryby a pro rostliny.

Pro určení kvality vody lze sledovat několik parametrů, z nichž některé lze analyzovat měřicími senzory v reálném čase, jiné je nutné analyzovat rozborem vody v laboratoři v pravidelných intervalech. V aquaponické farmě v Přáslavicích jsou použity obě tyto metody. Mezi veličiny měřené kontinuálně patří pH, elektrická vodivost (EC), rozpuštěný kyslík, celkové rozpuštěné látky, salinita a teplota. Detailní obsah živin (zejména N, P a K), minerálů, znečišťujících látek a další parametry jsou analyzovány v akreditovaných laboratořích.

Mezi 2 nejdůležitější měřené veličiny patři pH a elektrická vodivost (EC). Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody. Čím nižší pH, tím je voda více kyselá. Optimální hodnota pH je individuální v každém systému. Obecně by se však měla pohybovat v rozmezí 6,5 – 7,0. Značné výkyvy pH oproti normálu značí narušení rovnováhy v systému.

Hodnota EC vyjadřuje schopnost vody vést elektrický proud, což přímo souvisí s množstvím rozpuštěných vodivých iontů. Tato veličina tedy ukazuje obecně nasycenost vody minerály a živinami, nelze však určit jaké minerály či živiny jsou ve vodě obsaženy, a navíc živiny v organické formě nejsou tak bohaté na vodivé ionty jako anorganická hnojiva v hydroponických systémech.

Tento parametr tedy není sám o sobě dostačující informací pro pěstitele. Průměrné naměřené hodnoty pH jsou vykresleny na Obrázku 1 a EC na Obrázku 2.

Hodnota pH se poměrně výrazně mění v rámci celého aquaponického cyklu. Skoková změna je patrná zejména v mechanickém filtru, kde je voda zbavena části amoniaku, který je obsažen v rybích výkalech a není ještě rozpuštěný ve vodě. Mechanický filtr tyto tuhé nečistoty filtruje a následně jsou odstraněny odpuštěním kalu usazeného na dně mechanického filtru. V pěstební části cyklu je pak pH opět vyrovnáváno na hodnotu v rybí nádrži.

Elektrická vodivost, narozdíl od pH, zůstává v rámci celého cyklu konstantní. EC má tendenci kolísat spíše dlouhodobě. Obsah vodivých látek ve vodě by však měl zůstávat v rámci jednoho cyklu konstantní. Celý proces je kontinuální, hodnota EC se tedy po čase ustálí na rovnovážné hodnotě. Pokud hodnota v čase kolísá, může to být způsobeno záměrnou úpravou vody či narušením rovnováhy v systému. Následně je tedy dobré provést důkladnější analýzu vody v laboratoři.